NABÓR: dofinansowanie klastrów energii – POIiŚ 1.1.1 (300 mln zł na dotacje i pożyczki z premią)

NABÓR WNIOSKÓW

30 czerwca 2017 NFOŚiGW ogłosił konkurs dla klastrów energii z działania 1.1.1. POIiŚ.

Na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 300 mln zł w ramach naboru z poddziałania 1.1.1.

Wnioski będzie można składać od 31 lipca do 29 września 2017 r. Dofinansowanie przewidziano dla koordynatorów lub członków klastra energii. 

PODZIAŁ:

100 mln zł w formie dotacji na te związane wyłącznie z produkcją energii cieplnej oraz

200 mln zł w formie pomocy zwrotnej na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej lub produkcji energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w instalacjach hybrydowych).

Do wsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

MAKSYMALNE WSPARCIE

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna: kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124), będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Forma wsparcia WARIANT B (pomoc zwrotna z premią inwestycyjną):

Projekty obejmujące swym zakresem instalacje produkujące ciepło i/lub energię elektryczną otrzymują dofinansowanie w postaci pomocy zwrotnej1 (wraz z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej2 ). Pomoc zwrotna (P):  maksymalna kwota pomocy zwrotnej jaka może być przyznana na realizację projektu: 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem ZASAD OGÓLNYCH zawartych w niniejszym dokumencie;  okres finansowania: do 20 lat;  oprocentowanie: WIBOR 3M – 200 punktów bazowych (nie mniej niż 2%);  karencja: do 12 miesięcy (od daty zakończenia realizacji inwestycji);  odsetki z tytułu oprocentowania pomocy zwrotnej spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę pomocy zwrotnej. Premia inwestycyjna (PI):  premia inwestycyjna udzielana jest w formie częściowego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej;  umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pomocy zwrotnej;  możliwa do uzyskania wysokość premii inwestycyjnej w zależności od uzyskanej dyspozycyjności pracy instalacji: nie więcej niż 15 do 50% udzielonego dofinansowania;  wysokość maksymalnej premii inwestycyjnej uzależniona jest od dyspozycyjności instalacji.  Więcej w załączniku nr 8 do regulaminu.

DOKUMENTY KONKURSOWE

Szczegóły ogłoszonego konkursu i dokumenty konkursowe dostępne są TUTAJ

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *